Vereniging Vrienden weer op de rit

De algemene ledenvergadering van de vereniging Vrienden van de begraafplaats Rusthof Amersfoort heeft Fred Dijkstra benoemd tot lid van het bestuur. Met zijn benoeming is het bestuur weer compleet. De algemene ledenvergadering heeft voorzitter Ger Hogers herkozen voor een periode van drie jaar. Dijkstra is binnen het bestuur vrijwilligerscoördinator. Deze functie heeft hij al enige maanden voor zijn verkiezing vervuld.

 

In zijn jaarrede noemde voorzitter Ger Hogers het jaar 2016 "een bewogen jaar". Er waren nog maar twee bestuursleden over, waardoor het bestuur zich genoodzaakt zag tijdens de vorige jaarvergadering voor te stellen de vereniging op te heffen. Dit voorstel hoefde niet in stemming gebracht te worden omdat zich nieuwe kandidaat-bestuursleden meldden. Later hebben de bestuursleden Fred Dijkstra bereid gevonden de taak van vrijwilligerscoördinator op zich te nemen en zich kandidaat te stellen als bestuurslid.

 

Website en Nieuwsbrief 

Sinds de vorige algemene vergadering heeft het bestuur niet stilgezeten. Naast de belangrijke doorlopende taken zoals het organiseren van de openstelling van het Rustpunt op zaterdagen en zondagen en het behartigen van de belangen van rechthebbenden bij de directie van Rusthof, zijn de website en de Nieuwsbrief vernieuwd. Het bestuur ontving daarvoor van één van de aanwezigen complimenten.

 

De vergadering stelde het jaarverslag van de secretaris, het financieel jaarverslag en de begroting 2017 van de penningmeester ongewijzigd vast. Het bestuur kreeg decharge voor het gevoerde beleid.

 

Monument roest

Eén van de aanwezige leden stelde dat het monument voor overledenen die in inmiddels geruimde graven lagen, bedoeld is voor binnen en dus niet om buiten te staan. Daardoor is het monument gaan roesten. Zij stelt het bestuur voor het monument te laten ontroesten en te moffelen. Het bestuur heeft toegezegd hierover een beslissing te nemen en de inhoud van de beslissing kenbaar te maken in de Nieuwsbrief en/of op de website.

 

Een ander lid toonde zich ontevreden over het onderhoud van de oudere graven. Zij sprak van "een puinhoop in veld J". Het bestuur zegde toe hierover met de directie van Rusthof in gesprek te gaan.